MIESZALNIKI

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE SKOŚNE

PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PIONOWE

ROZDRABNIACZE

Zgniatacze walcowe do ziarna

WAGI

AKCESORIA I CZĘŚCI

Polityka prywatności

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) pragniemy poinformować, że firma ADRAF Rafał Patyk (operator) jest administratorem danych osobowych, oraz przetwarzamy je w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Operator, jako administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

  1. Imię i nazwisko, adres zameldowania, adres do kontaktu, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy NIP i REGON.
  2. Dane gromadzone są w celu realizacji przez firmę obowiązków przewidzianych prawem a w szczególności do wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych,
  3. Pani/Pana dane będą przekazywane do zewnętrznych odbiorców, w celu prawidłowego wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. do firm transportowych, kurierskich, świadczących obsługę prawną, zewnętrznych dilerów;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  7. podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skutecznego zawarcia umowy i realizacji zobowiązań z niej wynikających;

Pragniemy poinformować, że na terenie naszej firmy ma zastosowanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora

W związku z powyższym, przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

ADRAF Rafał Patyk realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO

Wszelkie pytania dotyczące stosowania RODO w naszej firmie prosimy kierować na adres: biuro@adraf.pl